DOCUMENTE:

Cerere OUG 133-2020 tichete sociale 2021
Cerere Rechizite 2022_2023
INFORMARE ACORDARE TICHETE CF ORD 133_2020, RECHIZITE GRATUITE SI BURSE SCOLARE
Cerere Bursa medicala 2022 2023
Cerere Bursa orfan minori
Cerere Bursă socială 2022 2023
Cerere Bursă studiu 2022 2023

1.TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL IN VALOARE DE 500 LEI

Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educational

Ordonanta de urgenta nr. 133/2020, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de sprijin educational prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achizitionarea de materiale scolare, pentru copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial,

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Materialele scolare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventarii scolii: articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.

 

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei

 1. Prescolarii inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile pentru obtinerea

sprijinului  educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare(557 ron/membru de familie)

            La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara solicitarii stimulentului educational

( august 2022),

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor,la unitatea scolara,

 1. Elevii inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabileste ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in intretinere familiilor al caror venit  net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2022, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (1.275 ron).
Conditii pentru acordarea tichetelor sociale

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective

 

Conform legii, prin familie se intelege:

– sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;

– barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala;

– persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta.

 

Acte necesare :

 • cerere tip ;
 • copii BI/CI parinti ;
 • copii certificate nastere ceilalti membrii ai familiei ( pe fiecare copie se scrie “ conform cu originalul” si se semneaza de catre cel care le verifica);
 • adeverinta cu salariul net pe luna iulie 2022 /cupoane pensie/somaj, pentru elevi(cls preg. – a VIII-a);
 • adeverinta cu salariul net pe luna august 2022/cupoane pensie/somaj, pentru prescolari;
 • adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie/august 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;
 • declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază;
 • cupoane alocatie pe luna iulie, august 2022;
 • declaratie la notariat ca nu au venituri ( pentru pers. care nu au serviciu);
 • copie hotarare incredintare minor , in cazul in care parintii sunt divortati.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul

familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii cursurilor scolare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022 pentru anul scolar 2022-2023).

 

 

2. RECHIZITE ȘCOLARE

Precizări privind acordarea rechizitelor școlare gratuite

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.33/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară* ( cf. Art.1 din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare)

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membriii acesteia le realizeză, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, îndemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, arende, chirii, acordate în condițiile legii ( cf. Art.3 și 4 din Anxa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4385 din 07.06.2012, Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr.126/2002 pentru aprobarea Ordoanței guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare),

În luna iulie 2022 salariul de bază minim brut pe țară a fost de 2550 de lei, deci venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, poate fi de maximum 1275 lei.

 

Acte necesare:

– cerere;

– copie certificate de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere;

– copie carte de identitate părinți/ tutore legal;

– adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia la luna iulie 2022 pentru toți elevii membri ai familiei;

– adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2022, pentru ambii părinți;

– declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază

– declarație notarială pentru cei care nu realizeză venituri;

– copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

– hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

Cererile pentru stabilirea si acordarea rechizitelor se intocmesc de reprezentantul

familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la unitatea de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 5 zile de la data inceperii cursurilor scolare, cf Ordinului 4385/2012 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor L 126/2002 (5-9 septembrie2022  pentru anul scolar 2022-2023).

 

 

3. BURSE ŞCOLARE

Pentru obţinerea bursei de studiu si bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte doveditoare, în perioada  1-28 septembrie 2022.

Bursele de merit se acordă pentru elevii cu medii generale peste 9.50 obtinute în anul școlar anterior.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie  și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;

Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

(1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:

 1. a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 2. b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 3. c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. Acordarea burselor sociale pentru motive medicalese face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță /ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Cuantumurile minime ale burselor sunt: 500 lei, pentru bursa de performanță, 200 lei, pentru bursa de merit, 150 lei, pentru bursa de studiu, 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

 

CONDITII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL:

-nu realizeaza un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.09.2021-31.08.2022), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica 762 lei /membru /familie/luna);

-nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40000 mp, in zonele montane.

-au promovat anul scolar anterior, au media anuala generala 10 (zece)/FB (foarte bine) la purtare în anul scolar anterior;

Acte  necesare :

-cerere, an scolar 2022/2023;

-copie dupa cupoanele privind alocatia de stat pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022;

-copie dupa cupoanele de alocatie suplimentara perioada 01.09.2021-31.08.2022; (daca este cazul);

-adeverinta cu salariu net pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt angajati (daca este cazul);

– adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă precum și cuantumul acesteia pentru  perioada 01.09.2021-31.08.2022 toți elevii membri ai familiei

-declaratie notariala sau adev de la primarie ca nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20000 mp in zonele colinare si de ses, de 40000 m2 in zonele montane pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022 si ca nu au beneficiat de alocatie suplimentara pentru perioada 01.09.2021-31.08.2022;

-copie dupa cupoanele de pensie pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 pentru membrii familiei care sunt pensionati/sau adeverinta de la casa de pensii (daca este cazul);

-copie dupa cupoanele de pensie alimentara pe perioada 01.09.2021-31.08.2022 in cazul in care parintii sunt despartiti/sau adeverinta;

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la invatatori/diriginti si accesand site-ul  scoalavarbilau.ro.

 

IMPORTANT:

Depunerea dosarelor trebuie sa respecte perioada mentionata mai sus, la fiecare tip de ajutor
(tichete/rechizite – 5-9 septembrie 2022, burse -1-28 septembrie 2022).

In afara perioadelor mentionate NU se mai primesc dosare .

Dosarele incomplete vor fi respinse  de catre comisiile  din unitatea de invatamant si nu se pot completa ulterior!

Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău

SECRETAR,
RUJOIU-MARE ADELA

ANUNT PENTRU DEPUNEREA SOLICITĂRILOR PRIVIND ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL, RECHIZITE SCOLARE SI BURSE – AN ŞCOLAR 2022/2023