ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRBILĂU

 

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU EDUCAŢIE

 1. PĂRŢILE SEMNATARE
  1. Unitatea de învăţământ : ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRBILĂU , reprezentantă prind-na director prof. ISĂILĂ  RODICA .
  2. Beneficiarul indirect, d-na/dl……………………………………….părinte/ reprezentant legal al elevului.
  3. . Beneficiarul direct,………………………………………………elev, cls……………………
 2. OBIECTIVUL  ACORDULUI :Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor.
  1. Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructive-educativ.
  2. Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie.
  3. Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului.Pentru desfăşurarea , la standarde de calitate , a procesului instructiv- educativ , părţile se angajează , prin voinţă proprie, după cum urmează :
 1. Şcoala se angajează :
 1. să asigure spaţiul , cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale;
 2. să ofere servicii educaţionale de calitate , la nivelul standardelor elaborate de MEC pentru fiecare nivel de studiu;
 3. să asigure accesul egal la educaţie , în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate , cu interzicerea oricărui tip de discriminare;
 4. să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/ reprezentanţii lor legali , într-un raport de egalitate;
 5. să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului;
 6. să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar , precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de ISJ;
 7. să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă , privată şi familia acestuia;
 8. să stabilească de comun accord cu părinţii , calendarul întâlnirilor periodice ;
 9. să elibereze , la cerere şi în timp util , orice document şcolar ce serveşte interesului elevului;
 10. să solicite implicarea părinţilor în stabilirea CDS;
 11. să recompenseze/sancţioneze , obiectiv şi echitabil , rezultatele şi conduita elevilor.
 1. Beneficiarul indirect – Părintele / reprezentantul legal al elevului se angajează :
 1. să-şi asume responsabilitatea promovării , în educaţia elevului a principiilor, valorilor şi normelor de conduită , susţinute de şcoală ;
 2. să îşi asume , împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului , desfăşurată în şcoală sau în afara unităţii de învăţământ , care ar putea prejudicial prestigiul şcolii;
 3. să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţii de învăţământ;
 4. să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului Intern ; 
 5. să anunţe învăţătorul/ dirigintele în cazul absenţei motivate a elevului;
 6. să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ , ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;
 7. să se prezinte la şcoală , cel puţin , o dată pe semestru , pentru a se informa de situaţia şcolară a elevului;
 8. să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.
 1. Beneficiarul direct – elevul se angajează :
 1. să respecte şcoala , personalul acesteia , precum şi pe colegii de clasă;
 2. să aibă un comportament , care să nu afecteze sănătatea , securitatea , demnitatea şi libertatea celorlalţi din unitatea şcolară;
 3. să frecventeze cursurile , conform  programului  orar ;
 4. să respecte prevederile Regulamentului Intern şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 5. să pastreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile , puse la dispoziţie de către şcoală;
 6. să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă ;
 7. să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de căte ori este necesar profesorului de la curs / părintelui / dirigintelui.
  1. DURATA ACORDULUIPrezentul accord se incheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ.
  2. ALTE CLAUZE
   1. Orice neînţelegere dintre părţi  se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor clasei  sau în cadrul Consiliului profesoral;
   2. Nerespectarea , de către elev ,a prevederilor prezentului contract atrage după  sine punerea abaterilor săvârşite în discuţia  Consiliului profesorilor clasei şi a Consiliului profesoral , urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevazute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ .
   3. Prezentul accord încetează de drept în următoarele cazuri :
    1. în cazul în care părintele decade din drepturile părinteşti;

în cazul transferului elevului la o alta unitate de învăţământ.

 

Încheiat  azi ………………………, în două exemplare, în original pentru fiecare parte.

Scoala gimnazială  VĂRBILĂU                 Beneficiar indirect                          Beneficiar direct

Director                                                         Părinte                                              Elev

Prof. Isăilă Rodica

 

 

Acord de parteneriat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *