ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂu
JUDETUL PRAHOVA
TEL./FAX 0244/244130
E-MAIL: scoala_varbilau@yahoo.com

REGULAMENTUL INTERN
2018-2019

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. – Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor din „Constituţiei României”/2003, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (denumită în continuare L.E.N.), ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”/ Ordinul MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversita (denumit în continuare R.O.F.U.Î.P./2016) a „Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei”, Codului Muncii (actualizat prin legea nr. 12/2015), Statutului Elevului, (aprobat prin ordinul Ministrul Educației Naționale și Cercetarii Științifice, nr. 4.472/10 august 2016) şi alte acte normative elaborate de M.E.C.Ș. și Guvernul României.

Art. 2. – Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Şcolii Gimnaziale, Comuna Vărbilău şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat.

Art. 3. – (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ,precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă. Învățătorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.

(5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie.

Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(6) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 4. – Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.

Art. 5. – Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ

Art. 7. (1) Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău cu personalitate juridică (PJ) are următoarele

elemente definitorii:

a) act de înființare – ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și respectă prevederile legislației în vigoare;

b) dispune de patrimoniu în administrare (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c) cod de identitate fiscală (CIF);

d) cont în Trezoreria Statului;

e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației și Cercetării

Științifice și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului

maxim de învățământ școlarizat.

(2) Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău cuprinde formele de învăţământ: primar (cls. I-IV) , gimnazial (cls. V-VIII) si frecvenţă redusă V-VIII. Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău are subordinate alte 10 unităţi fără personalitate juridică – 5 grădiniţe, 4 şcoli primare şi 1 şcoala gimnazială.

ü Grădiniţa cu program normal Livadea

ü Grădiniţa cu program normal Vărbilau 1

ü Grădiniţa cu program normal Vărbilău 2

ü Grădiniţa cu program normal Step by Step Căsuţa Fermecată – Poiana Vărbilău

ü Grădiniţa cu program normal Coţofeneşti

ü Şcoala Primară Livadea

ü Şcoala Primară Vărbilău

ü Şcoala Primară Poiana Vărbilău

ü Şcoala Primară Coţofeneşti

ü Şcoala Gimnazială Coţofeneşti

ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR

Art. 8. (1) Cursurile pentru învăţământul primar de la Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău – PJ, de la Şcoala Primară Vărbilău- str, se desfăşoară între, între orele 8:00/8:30 –11:50/ 12:40 durata orei de curs fiind de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după a treia si a patra oră de curs, iar în ultimele 5 minute învățătorii organizează activități extracurriculare de tip recreativ. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative.

La Şcoala Primara Livadea şi Şcoala Primară Coţofeneşti unde se învaţa la simultan cursurile incep la ora 8:00 şi se termină la ora 13:50.

La Şcoala Primară Poiana Vărbilău clasele preg., I, şi II cursurile se desfăşoară între orele 8:00 – 11: 20 iar clasa a IV a intre orele 11:30 – 14:50.

(2) Cursurile pentru învăţământul gimnazial de la Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău se desfăşoară într-un singur schimb între orele 8.00 –13,55 durata orei de curs fiind de 50 minute, pauza de 10 minute după a treia oră de curs este o pauză de 15 minute

La Şcoala Gimnazială Coţofeneşti cursurile se desfăşoară între orele 8:10- 13:40 cu pauza de 10 minute după a treia oră.

La Grădiniţa cu program normal Vărbilau 1, Grădiniţa cu program normal Vărbilău 2, Grădiniţa cu program normal Livadea programul este între 8:00 – 12:00 iar la Grădiniţa cu program normal Step by Step Căsuţa Fermecată – Poiana Vărbilău, unde sunt doua grupe programul se desfăşoară între 8:00 – 12:00, 12:00 – 16:00

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie.

(4) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 8:00 – 16:00. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

Art. 9. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial se face pe la intrarea din spate a scolii.

(2) Ieșirea elevilor din şcoala se face pe la ieșirea din spate.

(3) Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului/carnetului de elev.

Art. 10. – Persoanele străine părăsesc şcoala cel mai târziu la ora 16:00. Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii.

Art. 11 – (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este

permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor) la punctul de pază şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR”

Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unităţii.

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii scolii

(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine în şcoală, organizatorii vor lăsa la intrarea principală lista nominală cu participanţii, vizată de director.

Art. 12. – Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor

alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.

Art. 13. – Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art. 14. – Înscrierea elevilor la Şcoala Gimnazială , Comuna Varbilau se face pe baza unei cereri scrise, adresată directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar (cls. I, cls. V) sau în cazul transferului din altă unitate şcolară.

Art. 15. – Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora.

Art. 16. – Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează în funcţie de opţiunile elevilor/părinților, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane.

Art. 17. – (1) În Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău funcţionează 5 comisii metodice/catedre şi anume:

– Comisia metodică de limba şi comunicare;

– Comisia metodică de matematică şi ştiinţe;

– Comisia metodică de istorie, geografie şi religie;

– Comisia metodică de educaţie fizică, educaţie plastică, educaţie muzicală;

– Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar 1.

– Comisia metodică a profesorilor pentru învăţământ primar 2.

– Comisia metodică e educatorilor

Componența comisiilor metodice/catedrelor metodice este aprobată de către consiliul

profesoral.

(2) Responsabilii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în şedinţa comisiei

metodice/catedrei, la începutul fiecărui an şcolar, prin vot secret şi numiţi prin decizie a directorului unităţii.

(3) La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii comisiilor metodice trebuie să prezinte

către Consiliul de administraţie un raport de activitate al comisiei.

Art. 18. – În Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău funcţionează comisii de lucru cu caracter

permanent şi temporar, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament.

Art. 19. – În cadrul şcolii funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaboratde Ministerul Educaţiei și Cercetării științifice

Art. 20. – În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III

MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 21

(1) Managementul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu prevederile legale.

(2) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de director.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale. IȘJ Ph, CJRAE Ph, parteneri educaționali

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 22. (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale 4619/2014, a ordinului MECS nr. 4621/2015 şi a adresei ISJ Prahova 2685/04.09.2015.

(2) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Şcolii Gimnaziale, Comuna Vărbilău şi este alcătuit din 13 membri, astfel: 6 cadre didactice, primarul, 3 reprezentanţi ai Consiliului Local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorii sunt membri de drept ai Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa consiliului profesoral.

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este presedintele Consiliului de Administaţie

(4) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de drept,cu statut de observatori reprezentantul sindicatului reprezentativ din școală, iar când se dezbat probleme privind elevii, participă reprezentantul elevilor, cu statut de observatori.

(5) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art. 25. – Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Capitolul 4 din

Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014.

Art. 26. – Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din Consiliul de administraţie, nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic,la nivel local, judeţean sau naţional.

DIRECTORUL

Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu prevederile prezentului regulament.

Art.27

(1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;

b) organizează întreaga activitate educaţională;

c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;

d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;

e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;

f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;

g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;

h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;

i) semnează parteneriate cu agenţii economici;

j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii:

a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară,

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;

c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;

c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;

d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (S.I.I.I.R.);

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară;

f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice – de regulă, titulare – care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;

k) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în prezentul regulament;

n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;

p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de administraţie;

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

r) asigură, prin responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

s) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;

v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;

z) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

bb) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ.

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.

(7) În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

ART. 28

În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 15, directorul emite decizii şi note de serviciu.

ART. 29

Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

ART. 30

(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

ART. 31

(1) În activitatea sa, directorul este ajutat de către Directorul adjunct, aflat în subordinea sa directă.

ART. 32

(1) Funcţia de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se face în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.

În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.

ART. 33

(1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.

ART. 34

(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ.

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 35

(1) În unitatea de învăţământ, personalul este format din personal didactic: didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitatea de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal, directorul unităţii.

ART. 36

(1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din unitate sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.

(2) Personalul din unitate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din unitate trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalului din unitate îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

(5) Personalului din unitate îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

(6) Personalul din unitate are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.

(7) Personalul din unitate are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

ART. 37

(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare al unităţii de învăţământ.

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

ART. 38

Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.

ART. 39

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.

ART. 40

La nivelul unităţii de învăţământ, funcţionează următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum și alte compartimente, potrivit legislației în vigoare.

ART. 41

Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

ART. 42

Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Sănătăţii.

ART. 43

(1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

ART. 44

Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

ART. 45

În unitatea de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs.

Atribuţiile specifice profesorului de serviciu sunt următoarele:

a.Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul anului şi afişat în cancelarie şi pe hol la intrare.

b.Vin la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului şi pleacă după ce au plecat toti elevii din scoala.

c.Verifică prezenţa elevilor de serviciu şi îndrumă activitatea acestora.

d.Controlează localul şcolii, ferestre, apă, lumină, securitatea , curăţenia.

e.Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică ţinuta elevilor ( nu se admit pantaloni

scurţi, machiaj strident, ţinută provocatoare ş.a). Elevii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus vor fi consemnaţi de către elevul de serviciu pe şcoală şi vor fi sancţionaţi conform prevederilor Regulamentului intern al şcolii.

f.Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură suplinirea profesorilor absenţi cu profesorii aflaţi în ore libere.

g.Scrie orarul în condica de prezenţă.

h.Urmăresc consemnarea conţinuturilor lecţiei în condica de prezenţă şi semnarea integrală a orelor.

i.Verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe culoare şi în curtea şcolii.

jSupraveghează elevii în timpul pauzelor.

k.Controlează activitatea elevilor de serviciu.

l.Verifică persoanele străine care intră în şcoală.

m.Interzic accesul la oră cadrelor didactice aflate sub influenţa alcoolului şi semnalează conducerii această situaţie.

n.Iau măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în care se impune acest lucru.

o.Avizează părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu părinţii acestora, şi s-a adus la cunoştinţă conducerii.

p.Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor.

r.Interzic intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelarie.

s.Asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru.

s.Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie.

t.Profesorul de serviciu poate solicita personalului nedidactic să-l sprijine în rezolvarea unor probleme apărute în intervalul cât îşi desfăşoară serviciul. Are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute.

t.Profesorul de serviciu consemnează evenimentele deosebite care se petrec în perioada desfăşurării serviciului sau având în vedere procesele verbale primite de la elevii de serviciu pe şcoală şi pe clasă.

u. Au în vedere siguranţa cataloagelor, verificând existenţa acestora la începutul şi la sfârşitul programului. Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate. Dacă un cadru didactic constată lipsa unui catalog se va adresa profesorului de serviciu pe şcoală care va încerca să remedieze situaţia, în caz contrar se va consemna în procesul verbal.

v. Asigură părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs.Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de evaluare anuală cu câte 2 puncte, la propunerea şefului Comisiei educative (pentru fiecare nerealizare de atribuţii).

Personalul didactic auxiliar

Art. 46. – În Şcoala Gimnazială, Conmuna Vărbilău personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: compartimentul secretariat,compartimentul financiar, compartimentul administrativ, bibliotecar.

Art. 47. – Personalul didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ROFUIP

Art. 48 (1) Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

(2) Poate beneficia de maxim două zile de învoire pe semestru pentru situații neprevăzute. Pentru restul situațiilor, învoirea se face doar cu găsirea unui înlocuitor pentru zilele solicitate;

Dacă solicitantul nu reușește să găsească un înlocuitor, atunci poate solicita concediu fără plată conform articolului 29 din Contractul Colectiv de muncă.

Art. 49. – Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:

a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului

didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;

b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;

c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;

d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;

e) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează;

f) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.

g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;

h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

Art. 50. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

ART. 51

(1) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din unitatea de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic în unitatea de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

ART. 52

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de directorul unităţii.

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către directorul unităţii de învăţământ.

ART. 53

(1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare – Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6143/2011 modificat şi completat de Ordinul nr. 3597 din 18 iunie 2014.

2) La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se prezintă calificativul anual al fiecărui cadru didactic.

(3) Calificativul anual se acordă pe baza autoevaluării, a evaluării catedrei din care face parte didactic, precum şi a evaluării Consiliului de administraţie.

(4) Calificativul anual se validează de către Consiliul de administraţie.

(5) Calificativul anual se aduce la cunoştinţă cadrului didactic.

(6) Calificativul anual poate fi contestat în condiţiile legii.

ART. 54

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale, în baza fişei postului.

ART. 55

Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 56

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 57. – (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:

a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;

b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;

c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;

d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;

f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;

g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;

h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.

i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ,

culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;

j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;

k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii.

Art. 58. – (1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul-şef şi este subordonat directorului şcolii.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte pesoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform art. 93 și 94 din ROFUIP:

a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ;

d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;

e) înregistrarea și verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii;

f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa postului;

g) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității;

h) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

i) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;

j) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educației naționale;

k) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor;

l) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ;

n) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;

p) gestionarea corespondenței unității de învățământ;

q) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, înconformitate cu prevederile legale;

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și autorități competente în soluționarea problemelor specifice;

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

t) Secretarul șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.

u) Secretarul șef/Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existența tuturor cataloagelor.

v) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.

w) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

x) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs.

(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite.

(7) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

(8) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale.

Art. 59. – (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului şcolii.

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform art.

96 din ROFUIP:

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară;

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;

i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat,

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;

j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;

k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității;

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;

m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute denormele legale în materie;

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație.

Art. 60. – (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de întreţinere şi îngrijire, muncitori).

(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului şcolii.

(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art.101 din ROFUIP:

a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;

b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;

c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didacticomateriale;

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;

e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității de învățământ;

f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a

documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice;

j) întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice;

k) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului.

Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director.

(6) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat de

unitatea teritorială de poliţie – poliţia locală, în baza planului propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în şcoală, notând în Registrul vizitatorilor care se află permanent la punctul de control, identitatea şi scopul vizitei. Accesul persoanelor în incinta şcolii se face conform precizărilor art. 11-12 din prezentul regulament. Administratorul întocmeşte graficul lunar de serviciu pentru personalul de pază, care este avizat de director.

Art. 61. (1) Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

(2) Poate beneficia de maxim două zile de învoire pe semestru pentru situații neprevăzute. Pentru restul situațiilor, învoirea se face doar cu găsirea unui înlocuitor pentru zilele solicitate; Dacă solicitantul nu reușește să găsească un înlocuitor, atunci poate solicita concediu fără plată conform articolului 29 din Contractul Colectiv de muncă.

Art. 62. – (1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:

a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii împreună cu şeful compartimentului administrativ;

b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;

c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului;

d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;

e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală;

f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele instituţiei;

g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

(2) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa postului.

Art. 63. – Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

a) observaţie individuală verbală;

b) avertisment scris;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

CAPITOLUL V

DREPTURI SI OBLIGATII ALE PERSONALULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

a. Drepturi generale

ART. 64

Personalul din învăţământul preuniversitar are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice şi din prevederile contractului individual de muncă.

ART. 65

(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar următor.

ART. 66

(1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) Personalul didactic aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate fi încadrat în activităţi didactice retribuite în regim de plată cu ora.

(3) În situaţia desfiinţării unei unităţi de învăţământ de stat, salariaţii disponibilizaţi primesc salarii compensatorii, conform legii.

ART. 67

Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Codului muncii.

ART. 68

Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului.

ART. 69

Dreptul la iniţiativă profesională constă în:

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.

b. Dreptul la securitate al personalului didactic

ART. 70

(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

c. Dreptul de participare la viaţa socială

ART. 71

(1) Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului.

(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator, respectiv prevederile prezentei legi.

ART. 72

(1) Personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) înaintează unităţii de învăţământ propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

ART. 73

(1) Cadrele didactice au obligaţia morală să îşi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalul didactic auxiliar au obligaţia de a respecta atribuţiile prevăzute în fişa postului.

(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalul didactic auxiliar au obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

ART. 74

Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii.

ART. 75

Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

ART. 76

Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi tratament.

ART. 77

Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.

CAPITOLUL VI

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ȘI PATRIMONIALĂ

ART. 78

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(2) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care personalul didactic auxiliar sau nedidactic, săvârșește o abatere disciplinară sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic și personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean Prahova;

(5) Comisia de cercetare disciplinară este numită de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;

(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.

(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

ART. 79

(1) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

(2) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

(3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.

(4) Pentru personalul de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.

CAPITOLUL VII

SOLUŢIONAREA CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR.

ART. 80

(1) Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui angajat al Şcoala Gimnazială, Comuna VărbilăuPrahova are caracter confidenţial şi trebuie transmisă în scris către director/departamentul căruia i se adresează. Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule.

(2) Constituie cerere orice solicitare care vizează obţinerea de informaţii cu caracter personal, obţinerea de materiale şi instrumente care facilitează desfăşurarea activităţii în școală, obţinerea de resurse materiale (împrumuturi, deconturi), obţinerea de mijloace de transport care să faciliteze desfăşurarea activităţii în școală, cererile pentru efectuarea concediului de odihnă etc.

ART. 81

În cadrul cererile care se pot adresa direcțiunii vizează următoarele aspecte:

a) necesarul de consumabile pentru angajaţi, solicitări de aparatură şi echipamente pentru activitatea de birou, solicitări de mobilier;

b) cereri referitoare la angajare, efectuarea concediului, adeverinţe de salariat;

c) cereri referitoare la deconturi, acordări de împrumuturi, avansuri, efectuarea diverselor plăţi;

d) solicitarea de maşini pentru deplasarea în interesul serviciului; alocarea de combustibil, alocarea de materiale necesare desfăşurării normale a procesului de producţie;

e) alte cereri care vizează strict bună desfășurare a actului educațional în cadrul unității noastre școlare.

ART. 82

Fără a avea un caracter limitativ reclamațiile/contestațiile venite din partea unui salariat pot fi împărţite în:

a) reclamaţii/contestații referitoare la încălcarea anumitor drepturi prevăzute de lege;

b) problemele privind condiţiile de muncă sau sarcinile trasate;

c) conflictele apărute în procesul de muncă;

d) conflicte între salariați aflați pe poziții ierarhice similare, care activează în același compartiment de lucru, între salariați care prestează activitate în compartimente de lucru diferite, între salariați aflați în raport de subordonare;

e) contestații cu privire la o decizie a direcțiunii sau a Consiliului de administrație;

ART. 83

(1) În cadrul Şcoala Gimnazială, ComunaVărbilăuPrahova reclamaţiile/contestațiile de orice natură vor fi adresate în scris, directorului unității de învățământ. În prealabil, acestea vor fi înregistrate în mod obligatoriu, la serviciul Secretariat, de către reclamant/contestatar.

(2) Termenul în care salariatul/angajatul poate reclama o situație care se înscrie în prevederile articolului 59 alineatele a – e, este de 7 zile.

(3) Cererile/reclamaţiile vor fi soluţionate de către conducerea Şcoala Gimnazială, ComunaVărbilăuPrahova în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/reclamației la serviciul Secretariat.

(4) Potrivit art. 21, Capitolul I din Constituția României se confirmă dreptul salariatului de la Şcoala Gimnazială, ComunaVărbilău de a sesiza instanța judecătorească, în termen de 30 de zile de la data comunicării modului de soluționare a reclamației/contestației.

CAPITOLUL VIII

REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA MUNCII

ART. 84

(1) Pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, echipa managerială a Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău stabileşte persoanele responsabile cu aceste activităţi şi asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă.

(2) Instruirea personalului angajat în muncă cu problematica protecţiei şi securităţii muncii se realizează prin următoarele forme:

a. Instructajul introductiv general, care se face de către responsabilul comisiei şi la care vor participa:

– persoane nou angajate cu contract de muncă, indiferent de formă;

– persoane transferate sau venite în instituţie ca detaşate de la alte instituţii.

b. Instructajul la locul de muncă – se face după instructajul introductiv general, de către conducătorul direct al locului de muncă şi care are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor specifice locului de muncă.

c. Instructaj periodic, care se face de conducătorul direct al locului de muncă semestrial, în funcţie de modificările intervenite în reglementările legale şi condiţiile de muncă.

ART. 85

În vederea asigurării condiţiilor pentru protecţia muncii, ori pentru prevenirea accidentelor de muncă, Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău Prahova adoptă următoarele măsuri:

a) stabileşte salariaţii cu responsabilităţi de protecţia muncii şi le precizează atribuţiile prin fişele posturilor;

b) elaborează reguli specifice fiecărui sector de activitate pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii;

c) asigură materialele necesare pentru protecţia muncii şi pentru instruirea salariaţilor cu normele de protecţie a muncii pe care trebuie să le cunoască şi să le respecte;

d) informează la angajare fiecare persoană asupra condiţiilor de muncă şi de protecţia muncii; e) asigură accesul la serviciul medical de medicină a muncii şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor;

f) instruieşte semestrial, prin intermediul învăţătorilor, diriginţilor şi profesorilor privind reguli specifice pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii;

g) asigură materialele igienico-sanitare necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii în instituţie.

ART. 86

Pentru asigurarea condiţiilor normale de igienă şi de protecţia muncii, salariaţii şi elevii Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău contribuie prin:

a) însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii stabilite;

b) desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună pericolului sau îmbolnăvirii profesionale persoana proprie şi celelalte persoane;

c) aducerea de îndată la cunoştinţa conducătorului direct a defecţiunilor tehnice sau a oricăror altor situaţii care constituie pericol de accidente sau de îmbolnăvire, precum şi cazurile în care astfel de accidente s-au produs;

d) utilizarea tuturor echipamentelor şi măsurilor de protecţie puse la dispoziţie sau din dotarea locului de muncă.

CAPITOLUL IX

ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI

ART. 87

(1) Totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

(4) Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

ART. 88

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;

b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ;

c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului didactic;

d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii;

e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

f) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din unitatea de învăţământ;

g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/institutor/profesor de învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

j) validează notele la purtare mai mici decât 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învăţământul primar;

k) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;

l) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de administraţie;

m) avizează proiectul planului de şcolarizare;

n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

p) propune Consiliului de Administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

q) propune Consiliului de Administraţie premierea şi acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ;

r) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a inspectoratuluişcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

t) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ; propune Consiliului de Administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;

u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;

v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;

w) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

ART. 89

Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

ART. 90

(1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar şi gimnazial şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.

(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte.

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.

ART. 91

Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective:

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi cu aşteptările părinţilor;

b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei;

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare înalte.

ART. 92

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „suficient” şi „insuficient”, pentru învăţământul primar;

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

f) propune învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

ART. 93

(1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

(2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.

(3) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

ART. 94

Documentele consiliului clasei sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexe.

ART. 95

(1) În cadrul unităţii de învăţământ comisiile metodice se constituie din minimum trei membri pe arii curriculare.

(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii comisiei.

(3) Şedinţele comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ.

ART. 96

Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale;

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral;

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor;

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;

f) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;

h) organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;

i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă;

j) implementează standardele de calitate specifice;

k) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.

ART. 97

Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice: întocmeşte planul managerial al comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul comisiei;

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de responsabil al comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic;

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice;

d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;

e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei;

f) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia;

g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;

h) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

ART. 98

(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu responsabilii comisiilor metodice, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei Naţionale privind educaţia formală şi non-formală.

ART. 99

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;

c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;

g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;

h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;

i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative;

k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;

l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;

m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

ART. 100

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:

a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;

b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;

c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor şcolare;

d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;

f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;

g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;

h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;

i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, privind activitatea educativă extraşcolară.

ART. 101

Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.

ART. 102

(1) Coordonarea activităţii claselor de elevi din învăţământul gimnazial şi liceeal se realizează prin profesorii diriginţi.

(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeşte o indemnizaţie, conform legii.

(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă.

(4) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar.

(5) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral.

(6) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui ciclu de învăţământ.

(7) Se numesc diriginţi cadre didactice titulare sau suplinitori care au cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.

ART. 103

(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.

(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ.

(3) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile se referă la:

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;

b) teme de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, educaţie rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă, educaţie antiseismică, antidrog, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenţei, în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

(5) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. În situaţia în care aceste activităţi se desfăşoară în afara orelor de curs, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Intervalul orar este anunţat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice.

(7) Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice.

ART. 104

(1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, tutori sau susţinătorii legali.

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.

ART. 105

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

1. organizează şi coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) şedinţele cu părinţii la începutul şi sfârşitul semestrului, şi ori de câte ori este cazul;

d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

e) activităţi educative şi de consiliere;

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

2. monitorizează:

a) situaţia la învăţătură a elevilor;

b) frecvenţa la ore a elevilor;

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

3. colaborează cu:

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

c) conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

4. informează:

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

c) părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

ART. 106

Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali şi de consiliul clasei;

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;

f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

g) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fişa psihopedagogică;

h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;

j) elaborează portofoliul dirigintelui.

ART. 107

(1) Pentru buna funcţionare a şcolii, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău Prahova funcţionează Comisia pentru evaluare şi asigurare acalităţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare şi articolului 164 din R.O.F.U.I.P/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

(2) C.E.A.C. funcţionează potrivit legii şi respectă prevederile regulamentului propriu.

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

ART. 108

La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.

ART. 109

(1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare.

(2) Componenţa nominală a Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.

ART. 110

Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău, elaborează şi adoptă anual, în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.

ART. 111

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unitatea de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratul şcolar şi respectiv unitatea de învăţământ.

ART. 112

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ. În acest sens, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar:

a) are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ;

b) elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă;

c) propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.

ART. 113

Condiţiile de acces în şcoală a personalului unităţii, preşcolarilor/elevilor şi al vizitatorilor sunt prevăzute într-o procedură specială elaborată de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.

ART. 114

(1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

(2) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive. Şcoala incluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi integraţi fără discriminare şi excludere generate de originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecţia HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea discriminării din România. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive.

(3) La nivelul unităţii de învăţământ preşcolar, primar şi secundar inferior, Comisia este formată din 3 membri: două cadre didactice şi un reprezentant al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt invitaţi să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

(4) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt următoarele:

a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ;

b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;

c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;

d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;

e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz;

f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive;

g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

(5) Inspectoratul şcolar monitorizează activitatea Comisiei de combatere a discriminării din cadrul unităţii de învăţământ.

ART. 115

(1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind această comisie se stabilesc, în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din unitate, de către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 116

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice;

b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale;

d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi publice;

e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor unităţii de învăţământ.

ART. 117

(1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

(2) Comisiile de lucru sunt:

Comisii cu caracter permanent:

– Comisia pentru curriculum;

– Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;

– Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar;

– Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;

– Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;

– Comisia pentru învăţământ primar şi preşcolar;

– Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare;

– Comisia pentru primirea şi distribuirea produselor din programul „Corn – Lapte”;

– Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

– Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală;

– Comisia pentru control managerial intern;

– Comisia pentru programe şi proiecte educative;

– Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare;

– Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

Comisii cu caracter ocazional:

– Comisia de inventariere;

– Comisia de recepţie bunuri;

– Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate;

– Comisia pentru organizarea examenului naţional pentru clasele II-IV-VI;

– Comisia pentru examenul naţional al clasei a VIII-a;

– Comisia de admitere;

– Comisia de verificare a documentelor şcolare şi a actelor de studii;

– Comisia de cercetare disciplinară;

– Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare;

– Comisia pentru manuale;

– Comisia pentru rechizite şcolare;

– Comisia pentru burse.

CAPITOLUL X

DOBÂNDIREA ŞI EXERCITAREA CALITĂŢII DE BENEFICIAR PRIMAR AL EDUCAŢIEI

Dispoziţii generale

Art. 118 – (1) Calitatea de elev se dobândește o dată cu înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează pe tot parcursul școlarității.

(2) Elevii, alături de ceilalțti actori ai sistemului de învățământ, fac parte din comunitatea școlară.

(3) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului Regulament şi a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în învăţământul preşcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 119 – (1) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către școală, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al profesorilor pentru învăţământul primar.

Art. 120 – (1) Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei.

(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al preşcolarilor şi a elevilor.

(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea preşcolarilor şi a elevilor.

(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.

(1) Preşcolarii şi elevii unităţii noastre au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, prin parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

Art. 121. – Elevii din Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău au ca organizaţie reprezentativă Consiliul şcolar al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în art. 164 – 166 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.

Art. 122. – Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale cap. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative.

Drepturile elevilor

Art. 123. (1) – Elevii din Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău se bucură de toate drepturile și îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni.

(2). – Elevii din Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău beneficiază de învăţământ gratuit, de manuale școlare gratuite.

Art. 125 – (1) Elevii din învăţământul cu frecvenţă beneficiază de diverse tipuri de burse: de performanţă, de merit. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi promulgată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(2) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale şcolii.

(3) Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive pot beneficia de premii, burse, locuri în tabere şi alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii.

(4) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

Art. 126. – Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin personal de specialitate.

Art. 127. – Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită.

Art. 127. – Elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității.

Art. 129. – Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, având dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise, conform art. 9 din Statutul elevului – OMENCS 4742/10.08.2016.

Art. 130. – Elevii au dreptul la acces gratuit la baza materială a unității noastre de învățământ, acces la biblioteci, săli de sport, computere conectate la internet și alte resurse necesare realizării sarcinilor școlare.

Art. 131. – Elevii au dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de șapte ore pe zi.

Art. 132. – Elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Art. 133. – Elevii au dreptul de a participa la concursuri școlare, olimpiade și alte activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora, doar din proprie inițiativă și fărăr nicio discriminare.

Art. 134. – Elevii au dreptul la școlarizare la domiciliu.

Art. 135. – Elevii au dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unității.

Art. 136. – Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absență, doar în cazul în care nu sunt prezenți . Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.

Art. 137. – Copiii cu cerințe educaționale specilae, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.

Art. 138. Elevii au şi alte drepturi prevăzute în Statutul elevului – OMENCS 4742/10.08.2016

Recompensele elevilor

Art. 139. – Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

Art.140. – Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi, eventual, şi financiar.

Art.141. – (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la propunerea profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului;

(2) Elevii din învăţământul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe arii curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

(3) Elevii din învăţământul gimnazial sunt recompensaţi cu premii dacă:

Se acordăpremiişcolare elevilor dacă au obținut primele medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru următoarele medii se pot acorda mențiuni. Premiul de excelenta al școlii se acordă elevilor care au obtinut pe parcursul unui an scolar numai medii de 10, avand media generala 10.

Nu se acorda premii elevilor care au avut nota scazuta la purtare (9) pe un semestru.

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

Acordareapremiilor şi a diplomelor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelulșcolii, lapropunerea dirigintelui, a Consiliuluiclasei saua directoruluişcolii.

Art. 142 – Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi

material sau financiar din fondurile extrabugetare ale şcolii sau din partea Consiliului

reprezentativ al părinţilor.

Obligaţiile elevilor

Art. 143. – (1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.

(2) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor sale.

Art. 144. – Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) normele de protecţie civilă;

f) normele de protecţie a mediului.

g) prevederile Statutului elevului

Art. 145 – (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.

(2) Prin „comportament civilizat” se înţelege:

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită;

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;

d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.

(3) „Ţinuta decentă” presupune:

a) purtarea uniformei şcolare, care este formată la ciclul primar din cămașă albă și

pantalon negru sau albastru, iar la ciclul gimnazial din cămașă, bluză sau tricou alb și fustă sau pantaloni (blugi) albaștri sau negri (ținuta a fost votată în ședința consiliului reprezentativ al părinților;

b) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul scurt, îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte barbă sau cercei;

c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite, nu au voie să se machieze, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche;

d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri şi tatuaje vizibile.

Art. 146. – Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

Art. 147. – Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le

restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii şi restituirea lor la termenul stabilit.

Art. 148. – Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar.

Art.111. – Elevii au obligația de a a vea un comportament civilizat în microbuzul școlar, de a nu distruge bunurile din mijlocul de transport.

Art. 149. – Elevii au obligația de a anunțta, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinților, de a se prezenta la cabinetul medical și, în cazul unei afecțiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.

Art. 150. – (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul primar şi gimnazial se face pe intrarea dinspre curtea interioară, în intervalul 7:45 – 8:00, pentru elevii din schimbul I şi între orele 11:40 – 12:00, pentru elevii din schimbul al II-lea. Intrarea si ieşirea elevilor se face pe uşa din spate

(2) Accesul elevilor în şcoală se face pe baza ecusonului/carnetului de elev.

Art. 151. – În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul elevului de serviciu, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.

Art. 152. – Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art. 153. – Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a

laboratoarelor, prezentate de profesorii de specialitate.

Art. 154. – Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.

Art. 155. – Toţi elevii claselor V – VIII sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală,

conform graficului stabilit.

Art. 156. – Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 102 din ROFUIP – OMNECS 5079/31.08.2016 şi Procedurii pentru motivarea absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului regulament, astfel:

(1) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor / profesor pentru învăţământ primar, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă. Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(2) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(3) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar, nerespectarea acestui termen atrăgând declararea absenţelor ca nemotivate.

Art. 157. – Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

c) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acesteia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă și să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;

h) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;

j) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;

k) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgență;

l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare, de intimidare, de discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;

o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul directorului;

p) să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului școlar;

q) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului școlii.

r) să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;

s) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport);

t) să circule pe scara profesorilor;

u) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

Art. 158. – (1) Serviciul pe scoală va fi asigurat de un elev, conform unei planificări

semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizată de conducerea şcolii.

(2) Diriginţii claselor vor transmite la responsabilul pe şcoală, cu minimum 3 zile înainte de începerea serviciului pe şcoală tabelul nominal al elevilor de serviciu, pe posturi.

(3) Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc de o grupă din altă clasă stabilită de profesorii de serviciu pe şcoală şi consemnat în registrul serviciului pe şcoală.

(4) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri:

a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor;

b) se prezintă la şcoală la ora 7:55, în cazul elevului din schimbul I, şi la ora 11:35, în cazul elevului din schimbul al II-lea;

c) se subordonează profesorului de serviciu, cu care ia legătura la începutul programului şi care îl va instrui cu privire la activitatea din ziua respectivă;

d) are o ţinută şi o atitudine decentă;

e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii f) informează profesorul de serviciu sau directorul despre problemele apărute în timpul serviciului;

g) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu niciun coleg; anunţă cu o zi înainte dacă nu poate presta serviciul pe şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care preia serviciul pe şcoală;

h) nu întreţine discuţii cu colegii şi prietenii în timpul serviciului; nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei;

i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor;

j) preia şi conduce persoanele vizitatoare;

k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor;

l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau de director.

Art. 159. – (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic un elev efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:

a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi;

b) asigură creta şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;

c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;

d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei;

e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu,

dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate.

Art. 160 – (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei

clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă.

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:

a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă;

b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;

c) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;

d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;

e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.

Sancţiunile elevilor

Art. 161 – Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi

regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Art. 162. – (1) Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observaţia individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit sau a bursei sociale;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învățământ;

(2) Sancţiunile prevăzute la literele b – d sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris , atât elevilor, cât și părinţilor/tutorilor.

a) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte

b) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.

Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei și într-un raport care vafi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/ sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului.

Documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură, sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

c) Retragerea temporarăsaudefinitivă a bursei se aplică de cătredirector, la propunerea Consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancțiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

d) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmâneazaă de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor.

Mutareadisciplinară la o altăunitate de învăţământ, cu acceptul conduceriiunităţiiprimitoare se aplică elevilor care au săvârşit fapteconsiderate de CPca fiind foarte grave (distrugeri ale bazeimateriale a şcolii, incendierea unor bunuri/clădiri ale Scolii Gimnaziale,comuna Vărbilăufolosirea de sprayparalizantetc.).

Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv.

Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.

Art. 163. – Anularea sancțiunii

4. Dacã elevul cãruia i s-a aplicat o sanctiune mentionatã la art. 125, punctul 1., literele a. –d. dã dovadã de un comportament ireprosabil pe o perioadã de cel putin 8 sãptãmâni descoalã pânã la încheierea semestrului/anului scolar,prevederea privind scãderea noteila purtare, asociatã sanctiunii, se poate anula.Anularea este decisã de celcare a aplicat sanctiunea.

. – Sancțiuni privind nefrecventarea orelor de curs

(1) La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.

(2) Elevii vinovaţi de deteriorareabunurilor şcolii sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil,toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. Încazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspundereamaterialădevine colectivă, revenind întregii clase.

(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolareprimite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiescmanualul deteriorat cu unexemplarnou, corespunzătordisciplinei, anului de studiu şi tipului de manualdeteriorat, iar în cazul de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

Art. 164. – Contestarea

Contestareasancţiunilor se adresează în scris, Consiliului de Administrație al școlii, în termen de 5 zile de la aplicareasancţiunii.Ea se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunereaacesteia la secretariat. Hotărârea CA nu este definitivă și poate fi atacată ulterior la instanța de contencios administrativ din circumscripția unității de învățământ, conform legii.

Art. 165. – (1) Elevii din Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău vor fi sancţionaţi pentru abaterile săvârşite conform prevederilor din a prezentului regulament.

(2) Alte abateri, care nu sunt prezentate în , vor fi soluţionate de dirigintele/învăţătorul fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.

Consiliul școlar

Art. 166

(1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.

(2) În fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă.

Art. 167

(1) Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ.

(2) Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

(3) Consiliul şcolar al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit. de Consiliul Naţional al Elevilor.

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea deciziilor consiliului şcolar al elevilor.

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea consiliului şcolar al elevilor, prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru întrunirea biroului executiv şi a adunării generale a respectivului consiliu şcolar al elevilor. Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea activităţilor educaţionale.

Art. 168. – Atribuţiile consiliului şcolar al elevilor sunt stabilite în Statutul elevului – OMENCS 4742/10.08.2016, art. 41.

Art. 169. – Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor

(1) Forul decizional al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este adunarea generală.

(2) Adunarea generală a consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

(3) Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarea structură:

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală;

c) secretar;

d) membri: reprezentanţii claselor.

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează biroul executiv.

Art. 170. – Preşedintele consiliului şcolar al elevilor

(1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber exprimat biroul executiv al consiliului şcolar al elevilor.

(2) Pentru unităţile de învăţământ care au doar clase din învăţământul primar şi gimnazial, biroul executiv este ales dintre elevii claselor a VII-a-a VIII-a.

(3) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În funcţie de tematica anunţată, preşedintele consiliului şcolar al elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale consiliului de administraţie.

(5) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului şcolar al elevilor;

b) conduce întrunirile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ;

c) este purtătorul de cuvânt al consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;

d) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare;

e) propune excluderea unui membru, în cadrul biroului executiv şi a adunării generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului.

(6) Mandatul preşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie.

Art. 171. – Vicepreşedintele consiliului şcolar al elevilor

(1) Vicepreşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea departamentelor;

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie;

c) elaborează programul de activităţi al consiliului.

(2) Mandatul vicepreşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul adunării generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie.

Art. 172. – Secretarul consiliului şcolar al elevilor

(1) Secretarul consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar;

b) notează toate propunerile avansate de consiliul şcolar al elevilor.

(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii absolute, secretarul este demis din funcţie.

Art. 173. – Întrunirile consiliului şcolar al elevilor

Întrunirile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte.

Art. 174. – Membrii consiliului şcolar al elevilor

(1) Consiliul şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are în componenţă departamentele prevăzute în propriul regulament.

(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul şcolar al elevilor şi să asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar care înregistrează 3 absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii.

(3) Membrii consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar au datoria de a prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ.

(5) Fiecare membru al consiliului şcolar al elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis.

CAPITOLUL XI

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI

Art. 175. Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai antepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt parteneri educaționali principali ai unităților de învățământ.

Art. 176. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii referitor la situaţia școlară și la comportamentul propriului copil.

Art. 177. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:

a)a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

b)desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

c)depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;

d)participă la întâlnirile programate cu educatorul/educatoarea/ învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte.

(2)Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 178. (1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

(2)Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.

Art.179. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ.Părintele/tutuorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participle și reprezentantul părinților. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.

(2)În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la ISJ Prahova.

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art.180. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului,

pe perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

(3)Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la

alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(4)Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de

învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ.

(5)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o

dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului / educatoarei/ învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

(6)Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru

distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

(7)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia.În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar și gimnazial are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Art. 181. Este responsabilitatea pãrinţilor fiecãrui elev sã asigure numãrul necesar de componente ale uniformei astfel încât elevul sã poatã purta uniforma în fiecare zi a sãptãmânii.

Art. 182. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, pãrinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone pãrinții au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învãţãtorului sau a conducerii şcolii.

Art. 183.(1) Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.

(2)Nerespectarea dispozițiilor acestor articole atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

Adunarea generală a părinților

Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă.

Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupă/clasa respective și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.În caz contrar se convocă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indifferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

Comitetul de părinți

Art. 184.(1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinți.

(2)Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoare/învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

(3)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4)Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi

membri; în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/profesorului diriginte.

(5) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art. 185 Consiliul de conducere al comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

a)pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei

b)sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;

c)sprijină educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;

d)atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

e)sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/ primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;

f)sprijină unitatea de învăţământ şi educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională;

g)se implică activ în asigurarea securităţii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;

h)prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.

Art. 186. Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

Art. 187. (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

(2)Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

(3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea

fondurilor.

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

Art. 188.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Școala Gimnazială, comuna Vărbilăueste compus din preşedinţii comitetelorde părinţi de la fiecare clasă.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentantul său înorganismele de conducere ale şcolii(CA/CP/CEAC).

Art. 189.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.

(3)Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ .

(4)Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(5)Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.

(6)Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 190.Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a)propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

b)sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

c)susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

d)promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;

e)se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

f)susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

g)susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;

h)colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

i)sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

j)susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

k)propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu

l)se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;

m)sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor.

Art. 191.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi a unităţii de învăţământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

b)acordarea de premii şi de burse elevilor;

c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e)alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Contractul educaţional Anexa 1

Art. 192.(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2)Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa, parte integrantă a prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 193.(1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ.

(2)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art. 194.(1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor semnatare – respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

(2)Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării.

(3)Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.

(4)Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL XII

ŞCOALA ŞI COMUNITATEA.

PARTENERIATE / PROTOCOALE ÎNTRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ALŢI PARTENERI EDUCAŢIONALI

Art. 195. – (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Şcolii Gimnaziale, comuna Vărbilău în vederea atingerii obiectivelor şcolii.

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor

activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală.

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă

electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare

implementării şi respectării normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.

Art. 196. Şcoala Gimnazială,comuna Vărbilău poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

Art. 197. (1) Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri,unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu

respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica

concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art. 198. Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Art. 199. Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Şcoala Gimnazială, comuna Vărbilău.

Art. 200. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Şcoala Gimnazială comuna Vărbilău.

Art. 201 Directorul și directorul adjunct vor planifica la începutul anului școlar, programul de audiențe și relații cu publicul.

Art. 202. Cererile, reclamațiile și sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ieșiri. Sesizările și reclamațiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamațiile și sesizările anonime nu se iau în considerație. Solicitanții vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

CAPITOLUL XIII

EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 203

Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

ART. 204

(1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare;

b) controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceştia nu-ţi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

ART. 205

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele procesului învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

ART. 206

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

ART. 207

În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.

ART. 208

(1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

ART. 209

(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(3) Unitatea de învăţământ se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

(4) Evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 210. – În Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău se interzice constituirea de fonduri de

protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 211. – (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale , Comuna Vărbilău

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar.

Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu

număr de înregistrare la secretariatul şcolii.

Art. 212. – (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi

angajaţii Şcolii Gimnaziale, Comuna Vărbilău, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu Şcoala Gimnazială, Comuna Vărbilău.

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi

personalului şcolii în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale, Comuna Vărbilău

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule.

ABATEREA

SANCŢIUNEA

a) Absenţe nemotivate:

– 10 absenţe nemotivate sau 10% din totalul orelor de la fiecare disciplină;

– următoarele grupe de 10 absenţe nemotivate sau 10% din totalul orelor de la fiecare disciplină;

– 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină;

– 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină

– un punct scăzut la purtare;

– câte un punct scăzut la purtare; observaţia individuală; convocarea părinţilor la şcoală/înştiinţarea scrisă a acestora;

– două puncte scăzute la purtare; preaviz de exmatriculare;

– discutarea situaţiei şi luarea deciziei în cadrul Consiliului Clasei, validarea în cadrul Consiliului Profesoral; exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

Notă: elevilor din învăţământul obligatoriu nu li se pot aplica ultimele două sancţiuni.

b) Comportament necivilizat/ţinută neconformă cu cerinţele stabilite la nivelul unităţii şcolare (cf. Art. 142):

– – la o primă abatere, legată de ţinuta neconformă/comportament inadecvat,

consemnată în Registrul Special de Evidenţă a Abaterilor, elevul este primit la cursuri, acest aspect urmând a fi comunicat în scris sau verbal, în termen de cel mult 5 zile, de către profesorul diriginte, părinţilor elevului sau reprezentantului legal al acestuia; comunicarea va conţine date despre abaterea elevului şi sancţiunile care se vor aplica în caz de recidivă;

– la o a doua abatere, părintele sau reprezentantul legal este convocat la şcoală şi semnează că a luat la cunoştinţă. În cazul neprezentării părintelui sau reprezentantului legal se va trimite înştiinţare scrisă.

– la a treia abatere se scade nota la purtare cu un punct. Pentru fiecare abatere care urmează se scade câte un punct la purtare.

Notă: Din cauza programului profesorului diriginte, prima serie de abateri de la punctul b, nu vor fi sancţionate imediat cu scăderea notei la purtare, urmând ca abaterile doar să fie comunicate părinţilor/tutorelui însoţite de avertisment.

– c) Deteriorare de bunuri aflate în patrimoniulşcolii (mobilier, manuale, mijloace electrice şi electronice, tâmplărie etc.):

– manuale gratuite nereturnate sau deteriorate, cărţi împrumutate de la bibliotecă nereturnate sau deteriorate;

– a treia abatere de către elevi bursieri

– înlocuirea bunurilor în termen de maxim o săptămână pe cheltuiala acestuia/acestora.

Prima abatere: observaţie individuală şi consemnare în Caietul Dirigintelui;

În caz de recidivă: scăderea notei la purtare cu un punct.

– Observaţie individuală consemnată şi în Caietul Dirigintelui pentru cumpărarea manualului/cărţii în termen de o săptămână; nerespectarea acestui punct atrage după sine sancţiunea cu avertisment, care este comunicată şi părinţilor/tutorelui (în avertisment se menţionează posibilitatea pierderii bursei – pentru elevii bursieri şi a scăderii notei la purtare – următoarea sancţiune).

– pierd bursa sau dreptul de a primi bursa;

d) Deplasarea în afara şcolii în timpul programului:

– o abatere;

– a doua abatere;

– a treia abatere.

– observaţie individuală şi consemnarea abaterii în Registrul Profesorului de Serviciu;

– observaţie individuală cu consemnarea abaterii în Caietul Dirigintelui şi avertisment scris adresat părinţilor sau reprezentantului legal;

– scăderea notei la purtare cu un punct;

e) Participarea la o acţiune cu consecinţe deosebit de grave pentru siguranţa elevilor şi buna desfăşurare a activităţilor instructiv-educative:

– perturbarea orelor de curs prin producerea de zgomot şi întreţinerea unei stări de tensiune/disconfort la orele de curs în formă continuată;

– iniţierea şi întreţinerea unei stări de agresiune psihică (de batjocură) asupra unor colegi cu probleme, defavorizaţi din punct de vedere fizic, psihic sau material;

– conflict verbal cu injurii adresate colegilor, personalului şcolii sau cadrelor didactice;

– distrugere de bunuri personale;

– devalizare de bunuri (bani, bijuterii, aparate electronice, etc.);

– agresiune fizică gravă;

– observaţie individuală; în formă continuată, abaterea se va comunica profesorului diriginte care o va consemna în Caietul Dirigintelui; pentru mai mult de două consemnări de acest fel se trimite avertisment scris/verbal părinţilor-reprezentantului legal; după avertisment, în caz de recidivă are loc scăderea automată a notei la purtare cu un punct.

– observaţie individuală; în formă continuată, abaterea se va comunica profesorului diriginte care o va consemna în Caietul Dirigintelui; pentru mai mult de două consemnări de acest fel se trimite avertisment scris/verbal părinţilor-reprezentantului legal; după avertisment, în caz de recidivă are loc scăderea automată a notei la purtare cu un punct.

– observaţie individuală; în formă gravă, abaterea se va comunica profesorului diriginte care o va consemna în Caietul Dirigintelui; se întruneşte Consiliul Clasei şi se hotărăşte scăderea unui punct la purtare şi consiliere la cabinetul psihopedagogic şcolar;

– se repară, cumpără sau se plăteşte contravaloarea bunului distrus în caz de înţelegere amiabilă; dacă partea vinovată refuză această rezolvare sunt convocaţi la şcoală părinţii şi poliţistul de proximitate;

– dacă autorul este prins şi restituie bunurile (dacă mai este posibil), se anunţă părinţii sau susţinătorii legali, care sunt convocaţi la şcoală. Se consemnează abaterea în Caietul Dirigintelui, sub formă de avertisment. În caz de recidivă se anunţă imediat poliţia şi se scade media la purtare cu 2 puncte; consiliere la cabinetul psihopedagogic şcolar;

– se solicită ajutorul poliţiei de proximitate. Se convoacă părinţii sau susţinătorii legali la şcoală. Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. În învăţământul liceeal superior, exmatriculare fără drept de înscriere; Pentru învăţământul general obligatoriu:

f) Neanunţarea de către colegi (şeful clasei, colegul de bancă, alţi colegi martori) a unei situaţii deosebite de grave între elevi (conflict, agresiune, devalizare de bunuri, distrugere de bunuri personale);

– mustrarea individuală a celui/celor vizaţi, consemnarea abaterii în Caietul Dirigintelui; în cazul şefului clasei, dacă a avut la cunoştinţă şi nu a comunicat situaţia, acesta va fi schimbat.

g) Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor (fără acordul cadrului didactic):

– o abatere;

– mai multe abateri (de la a treia abatere);

Notă: Conform art. 15, (g) din Statutul Elevului – 2016, este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor pentru olimpiade.

– observaţie individuală; nerespectarea observaţiei atrage consemnarea în Caietul Dirigintelui şi Registrul de Abateri şi Sancţiuni;

– mustrare scrisă, se consemnează în Caietul Dirigintelui, se convoacă părintele sau susţinătorul legal la şcoală, se scade un punct la purtare;

h) Staţionarea pe holuri după ce s-a sunat; folosirea intrării profesorilor;

– o abatere;

– două abateri;

– trei abateri.

Notă: Refuzul declarării identităţii sau declararea unei identităţi false constituie abatere şi se sancţionează cu scăderea notei la purtare cu un punct.

– observaţie individuală; se va consemna în

Registrul de Abateri şi Sancţiuni;

– consemnarea abaterii în Registrul de Abateri şi Sancţiuni, în Caietul Dirigintelui, observaţie individuală;

– mustrare scrisă, scăderea notei la purtare cu un punct;

i) Nerespectarea îndatoririlor elevului de serviciu pe clasă sau pe şcoală:

– o abatere;

– a doua abatere.

– a treia abatere

– observaţie individuală;

– consemnare în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui.

– mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare;

j) Aducerea la şcoală a obiectelor periculoase (arme, spray-uri paralizante, lacrimogene, petarde, pocnitori, alte obiecte tăioase).

– se solicită ajutorul poliţiei de proximitate. Se convoacă părinţii sau susţinătorii legali la şcoală. Scăderea notei la purtare cu cel puţin 2 puncte (în funcţie de gravitatea faptei care va fi discutată în cadrul Consiliului Clasei şi în Consiliul Profesoral).

În caz de recidivă, în învăţământul gimnazial şi liceeal inferior se scade nota la purtare la nota 2, în cel superior, exmatriculare fără drept de înscriere;

k) Distrugerea documentelor şcolare

(cataloage, carnete, foi matricole).

– exmatriculare cu drept de reînscriere în anul

următor în acelaşi an de studiu; în cazul deteriorării involuntare a carnetului de note, un carnet nou va fi achiziționat de către elev.

l) Aducerea şi difuzarea în Liceu de materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.

– consemnare în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui; mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 sau 2 puncte, ca urmare a deciziei Consiliului Clasei;

– în caz de recidivă, exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu; consiliere individuală la psihologul şcolar.

m) Organizarea şi participarea la acţiuni de protest neautorizate care afectează desfăşurarea activităţii sau frecvenţa la cursuri a elevilor; blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ.

– consemnare în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui; mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 sau 2 puncte, ca urmare a deciziei Consiliului Clasei;

– în caz de gravitate și recidivă, exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu; consiliere individuală la psihologul şcolar.

n) Deţinerea şi consumarea în perimetrul Liceului şi în afara acestuia a drogurilor, băuturilor alcoolice, ţigărilor, participarea la jocuri de noroc în timpul programului de curs.

– mustrare scrisă, se consemnează în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui, se convoacă părintele sau susţinătorul legal la şcoală şi Poliţia de Proximitate (care va hotărî măsurile legale în funcţie de gravitatea cazului).

– scăderea notei la purtare cu cel puțin 2 puncte în funcţie gravitatea situaţiei;

– în caz de recidivă, exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu;

o) Posedarea şi difuzarea de materiale cu caracter pornografic

– mustrare scrisă, se consemnează în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui; se convoacă părintele sau susţinătorul legal la şcoală.

– în caz de recidivă scăderea notei la purtare cu 2

puncte;

– în formă continuată: exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu;

p) înregistrarea audio sau video a activităţilor şcolare fără acordul profesorilor sau conducerii Liceului;

– mustrare scrisă, se consemnează în Registrul de Abateri şi Sancţiuni şi în Caietul Dirigintelui; se convoacă părintele sau susţinătorul legal la şcoală.

– în caz de recidivă scăderea notei la purtare cu 2

puncte;

– în formă continuată, exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu;

q) Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor dispozitive explozive în Liceu sau în apropierea lui.

– scăderea notei la purtare sub 7;

– consiliere individuală la psihologul şcolar.

– în caz de recidivă, scăderea notei la purtare sub

6, exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu;

r) Încălcarea repetată şi cu violenţa a prevederilor din R.O.F. şi R.O.F.U.Î.P./2016 şi a legilor ţării

– mustrare în cadrul Consiliului profesoral;

– scăderea notei la purtare sub 6;

– exmatriculare fără drept de înscriere la Scoala Gimnazială, Comuna Vărbilău

s) Abateri deosebit de grave sau condamnări penale

– scăderea notei la purtare sub 6;

– exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere un anumit timp.

Note:

1.Exmatricularea elevului este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6. Aceasta e hotărâtă de Consiliul profesoral.

2.Toate sancţiunile sunt în conformitate cu art. 16-25 din Statutul Elevilor/2016.