CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1.

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art.2.

Acordarea burselor menționate la art.1reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art. 3(1)

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105alin.(2)din Legea educației naționale nr.1/2011.(2)

Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie

Art. 4

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

 

CAPITOLUL II

Criterii generale de acordare a burselor

Art. 5

Burselede care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitarde stat, numite în continuare burse,sunt: burse de performanță,burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

Art. 6

(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației,

Cercetării,Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico științific, de nivel național, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale,precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va fi actualizată și va fi făcută publicăde MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin.(1) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1).

(4) În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Art. 7

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Art. 8

(1)
Bursele de merit se acordă elevilorcare se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a)au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

c)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific,de nivel național, organizate de MECTS.

(2)
Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit.a) se acordă începând cu semestrul al II-lea,pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I,pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

(3)
Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit.a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

(4)
Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și a competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin.(1) lit.b) sau lit.c) va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

(5)
Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit.b) saulit.c) se acordă pe perioada anului şcolar care urmează anului în care
s-au obținut rezultatele menționate la alin.(1) lit.b) sau lit.c).

(6)
În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică decât 10.

Art. 9.(1)

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite înveniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Art. 10

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea,pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

Art. 11

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art.12

(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Art. 13.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat:

a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1.nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2.nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes,şi de 40.000 mp,în zonele montane.

Art. 14

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc  dreptul de acordare a bursei de ajutor social.

Art. 15

(1)
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale

fiecărui semestru.

(2)
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie,se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei,inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Art. 1

(1)
Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2)
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 13.

(3)
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

 

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 17

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Art. 18

(1)
Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

(2) Prin excepție de la alin.(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2)și care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Art. 19
Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;

b) absolvenţilor învățământului gimnazialcare fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional,cursuri cu frecvență, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 20

(1)
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

(2)
Nu pot constitui criterii de acordare/neacordarea burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alt